قیمت میلگرد استنلس استیل

قیمت روزانه انواع میلگرد استنلس استیل ، میلگرد استیل ۳۰۴ ، میلگرد استیل ۳۱۶ ، میلگرد استیل ۳۴۷ در سایز (۸ الی ۳۲ ) میلیمتر . در صورت نبودن قیمت میلگرد استیل با کارشناسان استیل ایرانیان تماس حاصل فرمایید . خرید میلگرد استنلس استیل در گرید ها استاندارد موجود و سایز های قابل اراعه توسط این مجموعه صورت میپذیرد

نکات خرید :

قیمت ها برای سفارش عمده در نظر گرفته شده است .

جهت ارسال صورت بار و خرید میلگرد استیل ، صورت درخواستی خود را به کارشناسان استیل ایرانیان ارسال فرمایید .

میلگرد استنلس استیل ۴۲۰

کدنامسایزآلیاژحالتقیمت
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۱۰ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۱۲ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۱۴ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۱۶ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۱۸ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۲۰ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۲۲ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۲۴ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۲۶ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۲۸ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۴۲۰۳۲ میلیمتر۴۲۰۶ متریتماس بگیرید

میلگرد استنلس استیل ۳۱۴

کدنامسایزآلیاژحالتقیمت
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۱۰ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۱۲ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۱۴ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۱۶ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۱۸ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۲۰ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۲۲ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۲۴ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۲۶ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۲۸ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۱۴۳۲ میلیمتر۳۱۴۶ متریتماس بگیرید

میلگرد استنلس استیل ۳۰۴

کدنامسایزآلیاژحالتقیمت
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۱۰ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۱۲ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۱۴ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۱۶ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۱۸ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۲۰ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۲۲ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۲۴ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۲۶ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۲۸ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید
۵۶۲۲۰میلگرد استنلس استیل ۳۰۴L۳۲ میلیمتر۳۰۴L۶ متریتماس بگیرید